Bleche

Folgende Güten und Abmessungen umfasst das Lieferprogramm:

• Coils/ Bandbleche in S235 JR

• Coils/ Bandbleche in S355 J2

• Coils/ Bandbleche in DD11

• Coils/ Tränenbleche in S235 JR

• Abmessungen nach Wunsch in GK oder NK

• 3000/1500/ 3 - 12 mm
• 2500/1250/ 3 – 12 mm
• 2000/1000/ 3 – 12 mm

• Sonderformate bis 1520 mm Breite

Weitere Güten und Abmessungen befinden sich zusätzlich auch am Lager.

• Feinbleche DCo1

• Bandbleche QSTE380/S355MC

• verz. Bleche DX 51 S275 MAC